Liu, Gi-Zen & Hwang, Gwo-Jen. Edu-Triumvirate: Mobile, Context, Adaptive Curriculum. June 3, 2010